Fyris Tryck

Vår verksamhet

 

AFFÄRSJURIDIK

Vi biträder företag och privatpersoner med exempelvis företagsöverlåtelser, affärsjuridiska avtal och fordringstvister.
 

ARBETSRÄTT

Vi biträder företag och privatpersoner rörande uppsägningar, avskedanden och andra arbetsrättsliga ärenden.
 

ARVSRÄTT OCH BOUTREDNINGAR

Vi biträder i ärenden som rör arv och gåva genom rådgivning, upprättande av testamenten och gåvobrev, tvistelösning i domstol samt boutredningar. Vi bistår också med lösningar när det gäller generationsskiften i företag eller lösningar i mer komplicerade äganderättsförhållanden.
 

BOLAGS- OCH FÖRENINGSRÄTT

Vi biträder i ärenden som rör bildande av ideella och ekonomiska föreningar, stiftelser, aktiebolag och handelsbolag genom exempelvis rådgivning, upprättande av stiftelsehandlingar och stadgar, aktieägaravtal, bolagsstämmor och tvistelösning.
 

BROTTMÅL

Vi biträder i brottmål som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.
 

ENTREPRENADJURIDIK

Vi biträder företag och privatpersoner rörande småhusentreprenader och kommersiella entreprenader, exempelvis avtalsskrivning och tvistelösning.
 

FAMILJERÄTT

Vi biträder i ärenden som rör äktenskapsskillnad och sammanhörande frågor som bodelning, underhåll samt frågor rörande barns vårdnad, boende och umgänge.
 

FASTIGHETS- OCH MILJÖRÄTT

Vi biträder vid köp och försäljning av fastigheter och bostadsrätter och har en lång erfarenhet av tvister avseende fastighetsköp. Vi kan också bistå vid förmedling av fastigheter. Du kan också vända dig till oss i frågor rörande servitut och andra nyttjanderätter, strandskydd och bygglov. Vi har också miljörättslig kompetens.
 

HYRESRÄTT

Vi biträder i uppsägnings- och förlängningstvister och upprättande av hyresavtal i privata såväl som kommersiella sammanhang.