Fyris Tryck

Bolags- och föreningsrätt

Wigert & Placht biträder i ärenden rörande bildande av ideella och ekonomiska föreningar, stiftelser och aktiebolag, handelsbolag genom rådgivning, upprättande av stiftelsehandlingar och stadgar, aktieägaravtal, bolagsstämmor, tvistelösning m m. Verksamma jurister i Uppsala är advokaterna Tom Placht, Claes Nylander samt jur kand Jöns Gerhardsson.